Ajankohtaista RILissä

RILin "Kohti vastuullisempaa työkulttuuria" -kyselyn tulokset julki

Rakennetun ympäristön alan korkeakoulutettuja edustava henkilöjärjestö RIL ry toteutti jäsenilleen ensimmäistä kertaa syrjintään ja häirintään liittyvän: Kohti vastuullisempaa työkulttuuria-kyselyn syksyllä 2023. Vastausten perusteella RILin jäsenet jakautuvat epätasa-arvoisen kohtelun, syrjinnän ja häirinnän osalta kahteen leiriin. Osa ei ole kokenut töissään lainkaan epäasiallista kohtelua, osalla on erittäin ikäviä kokemuksia.

Vastaajista vajaa puolet koki, ettei heitä ole koskaan kohdeltu eriarvoisesti tai syrjitty. Eniten eriarvoista kohtelua tai syrjintää olivat kokeneet varsinaiset jäsenet, joista huonoa kohtelua oli kohdannut satunnaisesti lähes puolet ja säännöllisesti 6 %. Suurin osa näistä kokemuksista ajoittui viimeisen 1-5 vuoden aikajanalle. Kyselyn aikaan eriarvoista kohtelua tai syrjintää koki parhaillaan lähes 8 % vastaajista.

Kaikista eriarvoista kohtelua tai syrjintää kokeneista vastaajista epätasa-arvoista käytöstä oli koettu eniten esihenkilön taholta.

Suurimmaksi eriarvoisen kohtelun tai syrjinnän syyksi vastaajat nimesivät sukupuolen, toiseksi merkittävimmäksi syyksi iän ja kolmanneksi mielipiteet.
 

Sukupuolella merkitystä uralla etenemisessä

Lähes 60 % vastaajista kokee, että sukupuolella ei ole ollut vaikutusta työssä tai uralla etenemisen kannalta. Toisaalta vastaajista noin 27 % pohtii, että sukupuolesta on ollut oman uranousun kannalta haittaa, ja reilun viidenneksen mielestä etua.

Vastaajista reilusti yli puolet on sitä mieltä, että miehillä on uralla etenemisessä naisia paremmat mahdollisuudet. Vajaa kolmasosa kaikista vastaajista kokee mahdollisuudet yhtä hyväksi. Noin 16 % ei osannut vastata kysymykseen ja reilun 4 %:n mielestä naisilla on miehiä paremmat mahdollisuudet uralla etenemiseen.


Sukupuoli ja ikä syrjintäsyiden kärjessä

Selvityksessä kysyttiin myös, oliko jäsenillä kokemuksia johonkin toiseen henkilöön kohdistuvista eriarvoisista tai syrjivistä tilanteista. Hieman yli puolet oli ollut tällaisissa tilanteissa satunnaisesti, noin 42 % ei koskaan, noin 5 % säännöllisesti ja vajaa 2 % usein.

Kun eriarvoista kohtelua tai syrjintää oli havaittu, sitä oli huomattu tapahtuvan jotakin toista henkilöä kohtaan eniten esihenkilön taholta, toiseksi eniten kollegan ja kolmanneksi eniten työnantajan.

Syyarvioiden kärkeen nousivat sukupuoli, ikä, henkilökohtaiset ominaisuudet, mielipiteet ja syntyperä.
 

Eniten häirintäkokemuksia esihenkilön toimesta

Reilusti yli puolet vastaajista ei ollut alalla tai alan töissä kokenut koskaan häirintää. Satunnaisista häirintätilanteista oli kokemusta noin 40 %:lla, säännöllisistä vajaalla 6 %:lla ja useista tilanteista reilulla prosentilla.

Eniten häirintää aiheuttaneeksi tahoiksi nimettiin esihenkilö ja kollega ja toiseksi asiakkaan tai sidosryhmän edustaja.

Toiseen henkilöön kohdistuvaa häirintää oli havainnut satunnaisesti reilu puolet vastaajista, mutta myös 41 % sanoi, ettei ollut huomannut tällaista koskaan.
 

Suurin osa vastaajista varsinaisia jäseniä

Yksittäisissä vastauksissa nousi esille hyvin arkaluontoisia ja voimakkaita kokemuksia joko epätasa-arvoiseen kohteluun, syrjintään tai häirintään liittyen. Vastauksissa mainittiin muun muassa seksuaalinen ahdistelu, tytöttely, naisten syrjiminen, mutta myös miesten syrjiminen sekä ikäsyrjintä. Esille nousivat myös esimerkiksi pelolla johtaminen, kiusaaminen tai muuten epäasiallinen käytös, perhesyyt urakehityksen esteenä tai syrjinnän syynä, rasismi, poliittisen näkemyksen merkitys sekä ulkonäköön kohdistuva syrjintä.

RIL toteutti ensimmäistä kertaa Kohti vastuullisempaa työkulttuuria -kyselyn syksyllä 2023, sillä vastuullisuus -teema on tärkeässä osassa RILin kolmivuotisella, vuonna 2022 käynnistyneellä strategiakaudella. Yksi vastuullisuuden muoto on sosiaalinen vastuu, jonka vuoksi RIL halusi selvittää jäsenistön näkemyksiä myös vastuullisen työkulttuurin osalta.

Kyselyssä pyrittiin selvittämään, kuinka alallamme toteutuu inklusiivinen eli muun muassa yhdenvertainen ja syrjimätön työkulttuuri. Koska inklusiivisuus on vahvasti kytköksissä monimuotoisuuteen eli diversiteettiin, kyselyssä tiedusteltiin näkemyksiä myös diversiteettiasioista.
 

Taustaa:

  • RIL ry toteutti jäsenilleen Kohti vastuullisempaa työkulttuuria-kyselyn syksyllä 2023
  • Kyselyyn vastasi reilu 170 jäsentä, joista oli opiskelijoita 12,1 %, varsinaisia jäseniä 73,4 % ja seniorijäseniä 14,5 %.
  • Esihenkilöasemassa työskenteli 29 % ja toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 87 % vastaajista.
  • Toimihenkilöinä toimistotöissä oli 28,5 %, toimihenkilönä muualla kuin toimistotöissä 2 %, asiantuntijana 38,4 %, keskijohdossa 9,3 %, johdossa 15,2 %, yrittäjänä 2,6, % ja jossakin muussa roolissa 4 %.
  • Vastaajista 56,1 % oli miehiä ja 43,4 % naisia ja 0,4 % muun sukupuolisia.

Kyselyn kooste löytyy RILin jäsensivuilta, kohdasta tilaisuuden aineistot.Takaisin edelliselle sivulle